fbpx

Opetusportfolio

Tämä opetusportfolio on tehty vuonna 2015 hakiessani nykyiseen tehtävääni. Tarkoitus on tehdä portfoliosta päivitetty versio dosentuurihakua varten, mutta tällaisenaankin saat tästä varsin hyvän kuvan työstäni ja saamastani palautteesta.

Huom!

Tämä opetusportfolio on tehty vuonna 2015 hakiessani nykyiseen tehtävääni. Tarkoitus on tehdä portfoliosta päivitetty versio dosentuurihakua varten, mutta tällaisenaankin saat tästä varsin hyvän kuvan työstäni ja saamastani palautteesta.

Jari Laru

KT, yliopistonlehtori, teknologiatuettu oppiminen ja opetus
Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö

etunimi.sukunimi@oulu.fi
0405118478

www: www.jarilaru.fi
LinkedIn: http://fi.linkedin.com/in/jarilaru
Slideshare: http://www.slideshare.net/larux
Mendeley: http://www.mendeley.com/profiles/jari-laru/

Portfolioni kertoo kuinka hyvin ja millaisin keinoin olen pystynyt toteuttamaan ajatuksiani ja ideoitani opetuksen kehittämisestä ja sen yhdistämisestä tutkimukseen.

Opetusfilosofia

Opetusfilosofiani noudattelee  ajatuksia, jotka kirjoitin ylös laatiessani väitöskirjani Lectio Precursoriaa: Opiskelun tukeminen mobiililaitteiden ja pedagogisen vaiheistuksen avulla. Keskeistä omassa opetusfilosofiassani on pyrkiä eroon teknologiavetoisuudesta, kytkeä laitteet ja sovellukset osaksi oppimista ja osaamista sekä olla mukana koulun muutosprosessissa.

Teknologiavetoisuus. Väitöskirjani toinen esitarkastaja, professori Teemu Leinonen totesi omassa lausunnossaan, että samalla kun puhelinten ja taulutietokoneiden määrä oppilaitoksissa on lisääntynyt räjähdysmäisesti, niiden opetuskäyttöä perustellaan usein lähinnä tarkemmin määrittelemättömillä kansalaistaidoilla ja uuden teknologian hyödyntämisen tärkeydellä. Opetusta ei voi kuitenkaan suunnitella opiskelijoiden tai opettajien uteliaisuuden tai muotivirtausten varaan – teknologian opetuskäyttö vaatii erittäin huolellista suunnittelua ja oppimisprosessien ymmärrystä.

Oppimisen ja osaaminen rooli yhteiskunnassa. Lapset ja nuoret varttuvat maailmassa, jossa digitaaliteknologia on kaikkialla vahvasti läsnä. Nuoret ovat laajalti alkaneet käyttää tietotekniikkaa ja verkkopalveluja jokapäiväisessä elämässään vapaa-ajan, viihteen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tarpeisiin ja se vaikuttaa heidän oppimistarpeisiinsa, -vaatimuksiinsa ja -odotuksiinsa. Älypuhelimet ja muut uudet teknologiset sovellukset mahdollistaisivat konstruktivististen oppimisympäristöjen suunnittelun ja toteuttamisen, jossa avulla opiskelija oppii 2000-luvun kansalaistaitoja, kuten yhteisöllisyyttä, vuorovaikutusta, digitaalista lukutaitoa, ongelman ratkaisua, kriittistä ajattelua, luovuutta ja tuottavuutta. On kuitenkin selvää, että pelkkien oppiainekohtaisten pienoissovellusten ja muiden yksinkertaisten ratkaisujen avulla tähän tavoitteeseen ei päästä. Sen sijaan opettajan täytyy 2010-luvullakin suunnitella perusteellisesti mihin ja miksi hän teknologiaa opetuksessaan käyttää.

Koulun tulee muuttua. Viime aikoina julkisuudessa on ollut paljon puhetta siitä, että tietotekniikka ei useita vuosia elätellyistä toiveista huolimatta ole kuitenkaan muuttunut normaaliksi osaksi peruskoulun ja lukion oppimisympäristöjä. Teknologian määrä on kyllä kouluissamme tasaisesti kasvanut, mutta tosiasiallisesti laitteet ovat jääneet pedagogisesti eristyksiin 1990-lukulaisiin atk-luokkiinsa tai käytössä ovat perinteiset tiedon tiedon siirtämiseen perustuvat mallit, joissa opettajan keskeinen rooli korostuu.Opetan tuleville lastentarhan-,luokan-,ja aineenopettajille, kasvatustieteiden opiskelijoille, sivuaineopiskelijoille ja maisteriopiskelijoille teknologiatuetun opetuksen ja oppimisen teoreettisia perusteita ja välinehallintaa.Olen hyvin tietoinen tieto- ja viestintätekniikan osaamisen heikosta tasosta maamme oppilaitoksissa ja omalta osaltani pyrin suunnittelemaan opetuksen ja oppimisen siten, että opiskelijat saisivat valmiuksia kentällä toimimiseen. Kunnianhimoinen tavoitteeni on tarjota orientoivien opintojen aikana koko iköluokalle läpileikkaus aihepiirin keskeisimmistä teoreettisista-, menetelmällisistä-, ja käytännöllisistä ilmiöistä. Sivuaineopinnoissa ja maisteriohjelman/ohjelmien opinnoissa vaatimustaso nousee ja opetus on luonteeltaan projektimaista tähdäten asiantuntijaksi kasvamiseen.

Opiskelijat ovat useimmiten kiitelleet harjoituksissani vallitsevaa ilmapiiriä, sillä olen hyvin opiskelijalähtöinen ja helposti lähestyttävä luonne. Pyrin rakentamaan luennoistani ja harjoituksistani sellaisia, että opiskelijat tulevat sinne uteliaina ja kiinnostuneina, sen sijaan että he kokisivat ne pakollisiksi. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettenkö olisi hyvin kunnianhimoinen ja vaativa kurssieni sisältöjen ja mitoituksen suhteen. Kurssieni toteutukseen kuuluu aina lähitapaamisten ohella itsenäistä reflektioita ja ryhmäprojekteja tarkoituksenmukaisissa oppimisympäristöissä.

Tarkoituksenmukaisilla oppimisympäristöillä tarkoitan sellaisia välineitä, joita hyödynnetään päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa ja muissa oppilaitoksissa. Olen hyvin aktiivisessa vuorovaikutuksessa muiden tieto- ja viestintätekniikan opettajien kanssa ja seuraan alan kehitystä hyvin tarkasti. Opetan opiskelijoille, että uuden teknologian käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen ei tarkoita hyväksi havaittujen metodien hyllyttämistä, vaan niiden jalostamista. Monissa oppiaineissa teknologian  hyväksikäyttö voi avata aivan uusia mahdollisuuksia sekä luokkahuonetyöskentelyyn että luokan ulkopuolella tapahtuvaan opiskeluun. Opetuksen kehittäminen on kuitenkin haasteellista, sillä se vaatii huomion kiinnittämistä oppimisprosessien ymmärtämiseen ja tukemiseen, jotta pystymme hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti kulloinkin käytössä olevia laitteita ja sovelluksia.

Opetus- ja ohjaushistoria

Nykyisessä tehtävässäni aloitin tuntiopettajana kolme lukukautta sitten syksyllä 2010-2011 jolloin olin viimeistelemässä väitöskirjani viimeistä osajulkaisua. Tuntiopettajana sain vastuulleni luennot ja yhden opetusryhmän. Uudistin luentojen sisällöt välittömästi vastaamaan omaa käsitystäni teknologiatuetusta opetuksesta ja oppimisesta. Huomasin jo tuolloin tuntiopettajana että vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa toimii hyvin. Seuraavana lukuvuonna (2011-2012) sain opetettavakseni luentojen ohella useamman ryhmän ja siirryin yliopisto-opettajan tehtävään jossa olen työskennellyt tähän saakka.

Työssäni saan tarkastella tieto- ja viestintätekniikkaa eri näkökulmista, sillä työsuunnitelmaan kuuluu sekä tiedekunnan kieli-,viestintä- ja orientoiviin opintoihin kuuluvia opintojaksoja että LET:n sivuaine- ja LET maisteriopintojaksoja. Olen eritellyt alla oleviin taulukoihin vastuuni ja kokemukseni eri opintokokonaisuuksissa.

Kurssit joita olen opettanut

Orientoivat opinnot

Kasvatustieteiden tiedekunnan kieli-, viestintä- ja orientoivat opinnot

KurssiOpintopistettäOpetuskieliRooliKokemus
410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (2012-2013)3 opSuomivastuuhenkilö2 vuotta yliopisto-opettajana, vuosi tuntiopettajana
410017Y Multimedia oppimisprojektina3 opSuomivastuuhenkilö2 vuotta yliopisto-opettajana, vuosi tuntiopettajana
405021Y Tietotyö pedagogisena haasteena3 opSuomivastuuhenkilö2 vuotta yliopisto-opettajana, vuosi tuntiopettajana
050091A Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja opiskelussa (aineenopettajat)3 opSuomiVastuuhenkilöensimmäinen toteutus

Perusopinnot

Koulutusteknologian perusopinnot (sivuaine)
Koulutusteknologian perusopinnot (Edutool)
Minor Subject Studies: Introductory Studies in Educational Technology (LET Master’s programme)

KurssiOpintopistettäOpetuskieliRooliKokemus
418019P Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan
418019P Introduction to Learning and Educational Technology
6 crSuomi/EnglantiHarjoituksien vastuuhenkilö, luentoja2 vuotta
418021P Designing Technology-Enhanced Learning (TEL1)6 crEnglantiTeknologiatprojektien vastuuhenkilö, ohjaaja ja oppimisympäristötoteutusten arvioija1 vuosi (1. englanninkielinen toteutus)
418022P Educational Projects (PROJECT)6 crEnglantiProjektiryhmien ohjausta tarvittaessa1 vuosi (1. englanninkielinen toteutus)

Aineopinnot

Kasvatustieteen syventävät opinnot (Edutool)Major Subject Studies: Advanced Studies in Educational Sciences (LET master’s programme)

KurssiOpintopistettäOpetuskieliRooliKokemus
413311S Self-Regulated Learning (SRL)7.5 crEnglantiTeknologinen asiantuntija suunnittelun yhteydessä
413314S Designing Technology-Enhanced Learning in Global School Systems (TEL2)7.5 crSuomi 2013 <-
Englanti 2014->
Vastuuhenkilö1 vuosi
413315S-01 Research Methodology: Qualitative Research (QUALI)5 crEnglantiVastuuhenkilö1 vuosi
413008S Master’s Thesis (RESEARCH) EnglantiGraduohjaaja (Fatiu Arilesere)1 vuosi

Major – Advanced Studies in Education. Master’s Degree Programme in Education and Globalisation (EDGLO)

KurssiOpintopistettäOpetuskieliRooliKokemus
408515S, K13 New learning environments and technology6 ectsEnglantiVastuuhenkilö (harjoitukset)2 vuotta
408510S Master’s Thesis40 ectsEnglantiGraduohjaaja (Erkkie Haipinge)1 vuosi

Kasvatustieteen aineopinnot (luokanopettajakoulutus)

KurssiOpintopistettäOpetuskieliRooliRyhmän nimi
407030A Kandidaatintutkielma9 opSuomi / EnglantiKandiryhmän vetäjä (alkaen lukukausi 2013-2014)malu-aineet ja tvt:n käyttö opetuksessa ja oppimisessa

Itsearvio omasta opetuksesta ja itsestä opetusyhteisön jäsenenä

Olen työskennellyt tiedekunnassa kymmenen vuotta ja sitä ennen opiskellut samassa paikassa kuusi vuotta, joten tunnen sekä opetus- että tutkimushenkilökunnan erittäin hyvin. Lukuvuoden 2012-2013 aikana olen resurssieni puitteissa tukenut mm. tekstiilityötä, kuvaamataitoa ja tekstiilityötä opettavien henkilöiden teknologian opetuskäyttöä. Tavoitteenani on lisätä  oman osaamisen siirtämistä myös muiden aineiden opettajien käyttöön, sillä pelkkä tieto- ja viestintätekniikan opettaminen erillisenä oppiaineena ei riitä tieto- ja viestintätekniikan laajamittaiseen hyödyntämiseen opettajankoulutuksessa. Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön (LET) toteuttamat opinnot edellyttävät puolestaan runsaasti suunnittelu- ja järjestelytyötä, sillä kursseilla on yleensä useita opettajia joiden vastuut täytyy sovittaa yhteen. Olen työskennellyt LET ryhmässä vuodesta 2003. Olen kiinteä osa LET ryhmää ja LET:n kansainvälistä opetus- ja tutkimusverkostoa.

Opettajana olen hyvin ihmisläheinen ja opiskelijapalautteen perusteella opiskelijoiden arvostama asiantuntija ja opettaja. Pyrin rakentamaan opintojaksoistani kokonaisuuksia, joissa teknologiaa ja sovelluksia käytetään pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Olen luopunut pääosin opettajajohtoisista harjoituksista ja luennoitsijan yksinpuheluna pitämistä luennoista, harjoituksissani tehdään joko itsenäisiä tai ryhmätehtäviä ja luennoillani keskustellaan yhdessä. Kurssin päätyttyä saan yleensä hyvää palautetta erityisesti harjoituksista, mutta myös luennoista. Kehitettävää minulla on luentomateriaalien esitystavassa ja luentojen sisällöissä, sillä luentoni ovat varsin visuaalisia ja sisältävät hyvin runsaasti asiaa. Opiskelijat ovat kokeneet luentojeni seuraamisen joskus raskaaksi, vaikka tarjoankin heille mahdollisuuden katsella/kuunnella luennot myöhemmin tallenteina. Kerään palautetta systemaattisesti, sillä kehitän opetustani vuosittain palautteen perusteella. Tämän kesän kehityskohteena ovat erityisesti orientoivien opintojen luentojen sisällöt.

Opetuksen arviointi

Palaute opiskelijoilta

Olen kerännyt omilta kursseiltani palautetta koko opetushistoriani ajan. Orientoivien ja vapaavalintaisten opintojaksojen (kurssien) arviot ovat usein perustuneet Webpropol tai Surveymonkey lomakekyselyyn. LET-maisteriohjelmissa ja sivuaineissa kysely on toteutettu kurssien päätöstilaisuuksissa paperisena. Saan myös runsaasti spontaania palautetta opiskelijoilta, josta esimerkki alla.

Spontaani palaute

Oulun yliopiston ylioppilaskunta OYY järjestää torstaiaamupäivänä 20.9. Opelle omppu -tempauksen, jolla nostetaan esille laadukkaan opetuksen tärkeyttä. Kotimaisia syysomenoita jaetaan klo 11 alkaen Linnanmaan kampuksen keskusaulassa vihreiden naulakoiden läheisyydessä. Opiskelijat voivat ottaa omenoita mukaansa ja viedä opettajille tai ohjaajille kiitokseksi laadukkaasta opetuksesta.

Opiskelijat toivat minulle 20.9.2012 useita omenoita. Oikeiden omenoiden lisäksi sähköpostiini lähetettiin virtuaalisia omenoita, joista yksi esimerkki on alla:

Aihe: Hyvälle opelle omena-­‐ päivä
Päivämäärä: torstai 20. syyskuuta 2012 15.54.50
Lähettäjä: Raija Leiviskä-Pehkonen <POISTETTU@mail.student.oulu.fi>
Vastaanottaja: jari.laru@oulu.fi <POISTETTU@oulu.fi>
Moi!
Tässä hyvälle opelle omena koko LO11-­‐B ryhmältä!!! 😀

Kirjallinen palaute

Seuraaavassa esimerkkejä positiivisesta ja kehittävästä palautteesta orientoivilta kursseilta ja perusopinnoista.

Orientoivat kurssit
Kurssin nimiHarjoitusten vetäjä oli
aihepiirin vahva asiantuntija*
Luentojen vetäjä oli
aihepiirin vahva asiantuntija*
Koko arviointiraportti
410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (2012-2013)1,571,2410014Y Tieto- ja viestintatekniikka pedagogisena tyovalineena(2).pdf
410017Y Multimedia oppimisprojektina1,611,19410017Y Multimedia oppimisprojektina.pdf
405021Y Tietotyö pedagogisena haasteena(kysely toteutettu eri tavalla)(kysely toteutettu eri tavalla)Surveymonkey ei anna ladata raporttia ilman maksullisen pro-tason käyttöönottoa.
050091A Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja opiskelussa (aineenopettajat)1,091,18050091A Tieto- ja viestintatekniikka opetuksessa ja opiskelussa (aineenopettajat).pdf

SELITE: *1 = täysin samaa mieltä, 2: jokseenkin samaa mieltä, 3: jokseenkin eri mieltä, 4: täysin eri mieltä

Esimerkkejä positiivisesta palautteesta:

Erittäin hyvä kurssi. Mahtava opettaja. Opin uutta ja heräsi ajatuksia. Kiitos! ( 410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (2012-2013), KAKO12A)

Luennot olivat hyödyllisiä ja mielenkiintoisia, vaikka ensimmäisellä luennolla olikin hieman pakokauhuinen olo. Opin luennoilla paljon uutta ja niitä oli helppo seurata. Luentoihin pohjautuvat blogitehtävät syvensivät mielestäni ymmärrystä aiheesta, vaikka blogin käyttö tuntuikin aluksi todella hankalalta, sillä minulla ei ole ennestään ollut omaa blogia enkä ole tottunut käyttämään wordpressiä. (410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (2012-2013), LO12B

Opintojakso antoi jonkinlaista vahvistusta kehittää omaa opettamisen ideologiaa tai tausta-ajatusta. Kurssi yhdessä “Opetussuunnitelma ja koulun kehittäminen”-kurssin kanssa herätti pohtimaan omaa opettajuuttani ja niitä asioita mihin toiminnallani haluan pyrkiä. (405021Y Tietotyö pedagogisena haasteena, TEKNO11)

Tästä todella on apua tulevassa työssäni. Kiitos ihanasta kurssista (050091A Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja opiskelussa (aineenopettajat), Auskultantti 2013).

Harjoituskerrat olivat mielekkäitä ja niillä tehtävien harjoitusten yhdistäminen kokonaisuudeksi on motivoiva lisä. Omatoimista työskentelyä voisi lisätä läsnäolokertojen kustannuksella tai vaihtoehtoisesti läsnäolo tulisi olla vapaaehtoista. Nyt osa tunneista oli turhan helppoja ja työt olivat valmiita jo alussa. Kaiken kaikkiaan erittäin hyvä kurssi!!! (410017Y Multimedia oppimisprojektina, LO12C)

Esimerkkejä kehittävästä palautteesta:

Luennot oli välillä hirviää sahausta, hypittiin liikaa isomman skeeman sisällä aiheesta toiseen ja tarttumapinta jäi välillä olemattomaksi. Jäi niistä silti asiaa mieleen. Jos dioja on liikaa niin ennemmin vähentää kuin pyöräyttää jokaista sen alle 10 s näkyvillä. Valmiudet hyödyntää pilvipalveluita ja eri ohjelmistoja/laitteita parani kurssin myötä, josta on varmasti hyötyä jatkossa. Aineenopettajanäkökulmaa voisi ehkä vielä enemmän painottaa. En ole kurssin jäljestäkään täysin vakuuttunut älytaulujen erinomaisuudesta; ehkä niistäkin voisi repiä enämpi irti? (050091A Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja opiskelussa (aineenopettajat), Auskultantti 2013).

Tutkimustyöhön kuuluneet case-tehtävät olivat vaativia ja tuntuivat liian työteliäiltä, koska ohjelma ei monesti toiminut kunnolla. Muutoin kurssin toteutus oli todella hyvä ja hyvää oli että joka tunnilla tehtiin jokin harjoitustyö (410017Y Multimedia oppimisprojektina, LO12B).

Vähän laittaisin kommenttia luennoilla käytetyistä power pointeista. Niissä oli ihan liikaa tavaraa ja tekstiä että luentoa olisi voinut kuunella hyödyllisesti samaan aikaan. Ihmiset lukevat automaattisesti power pointit läpi ja jos siellä on pitkiä tekstejä jää luennoitsijan puheista pakostakin asoita pois. Toinen asia mitä kritisoisin vähän sitä että käytetään ipadia power pointin käyttöön.. Tiedän että sillä on hyödyllisiä käyttötarkoituksia, mutta vaikka teknologiaa voi käyttää johonkin tarkoitukseen ei tarkoita että sitä aina tarvitsee. Luennoilla parasta oli ryhmä keskustelut ja on sääli että niille ei ollut enempää aikaa. Ymmärrän kyllä että luentoon oli mahduttava niitten lisäksi kurssin asiasisältöä. (410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (2012-2013), ITE12)

perusopinnot
KurssiThe course was interesting
for you
The course was useful
for you
Koko arviointiraportti
418019P Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan (JOKO)
418019P Introduction to Learning and Educational Technology (INTRO)
– (ei kysytty)
4,53
4,52
4,47
JOKO-opintojakson palautekysely051211 (2).pdf
INTRO_palaute_15_opiskelijaa (2).pdf
418021P Designing Technology-Enhanced Learning (TEL1)4,724,62TEL1 kurssipalaute.pdf
418022P Educational Projects (PROJECT)

Selite:  (1=totally disagree, 5=totally agree)
Esimerkkejä positiivisesta palautteesta:

The course was one of the best so far! The only thing I might add is to have some feedback from Jari on the technological script as we did from Venla on the pedagogical script, that was really useful, as it made us confident that we’re on the right track (418021P Designing Technology-Enhanced Learning (TEL1))

I would like to say a lot of thanks to our great teachers: Venla and Jari. (418021P Designing Technology-Enhanced Learning (TEL1))

It was a really nice course. I enjoyed it very much. I cannot wait for TEL2 🙂 Thank you! (418021P Designing Technology-Enhanced Learning (TEL1))

Jarin opetustyyli harjoituksissa. Sekä mahtavat sähköpostiohjeet mitä oli tehty ja mitä pitäisi tehdä. Sekä myös se että nettisivuilta näki mitä oli käsitelty ja mitä käsiteltiin jos niitä tarvi jossain kohdissa kurssia muistella. (418019P Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan)

The structure of the course. The assistance of the teachers even if in different directions, with Venla giving real assistance and guidance and Jari giving us a hard time understanding what we were supposed to do. Both were productive in their own way. (418019P Introduction to Learning and Educational Technology)

Jari is always answering to all questions and the atmosphere is very nice and relaxed and you can easily ask. However, the instructions could be given and explained in the beginning of the workshop so that you don’t need to ask so much.
In spite of these comments I must say that I enjoyed the workshops. Jari is an inspiring person and just the right person to teach about the technological tools 🙂 (418019P Introduction to Learning and Educational Technology)

Esimerkkejä kehittävästä palautteesta:

Liiallinen tiedonmäärä liian lyhyessä ajassa. Monimutkainen Jarin blogi, josta oli määrä löytyä “kaikkia”. Varmaan löytyykin, jos löytää. (418019P Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan – EDUTOOL & Sivuaine 2012-2013)

Informaation suuri määrä ja sen esittämisen poukkoilevuus Jarin harjoituksissa.(418019P Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan)

Harjoituksia voitaisiin selkiyttää ja punainen lanka niissä voisi tulla keskeisemmin näkyviin. Nyt olo oli vähän sellainen että siellä käytiin asioita vähän sitä mukaan, mitä opettajalla sattui mieleen juolahtamaan (opettajan tajunnanvirtaa). Lisäksi voisi olla paikallaan jollakin tavalla selvittää opiskelijoiden lähtötaso tietoteknisten sovellutusten suhteen ja jakaa porukka niiden mukaan pienempiin ryhmiin. Lisäksi harjoituksissa oli vähän kiireen tuntu ja osa ohjelmista käytiin turhan nopeaa…olisi ollut mielenkiintoista esimerkiksi kunnolla ymmärtää Diigon ja Mendeleyn tarjoamat mahdollisuudet. Tehtävät opettajan blogissa olivat sekavasti esillä. Yleensäkin ohjeistusta ja tehtävänantoja harjoituksissa voisi selkeyttää. Jarille kuitenkin pisteitä todellisesta innostuneisuudesta ja kiinnostuneisuudesta aihealueeseen. Toivoisin myös vähän enemmän kritiikkiä sosiaalista mediaa kohtaan – tietoturvan ja yksityisyyden suojan kannalta kaikki eivät halua kaikkea julkiseksi. (418019P Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan – EDUTOOL maisteriohjelma ja sivuaine) Kommentti: palautteen perusteella harjoitusten sisältöjä on kehitetty, yksinkertaistettu ja otettu huomioon esim. yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä.

Aineopinnot

Aineopintoihin liittyvän palautteen keruu on parhaillaan käynnissä. Olen aloittanut aineopintojen opettamisen lukuvuonna 2012-2013.

Palaute kollegoilta

Niina Impiö

Olen työskennellyt Jari Larun kanssa Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnassa vuodesta 2002 lähtien. Yhteinen työhistoriamme liittyy tutkimus- ja opetustyöhön osana Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikön tiimiä. Erityisesti olemme tehneet yhteistyötä LET-maisteriohjelman opetuksen suunnittelussa sekä tiedekuntamme henkilökunnan tvt-taitojen kouluttamisen kehittämisessä.Opettajana Jari on innovatiivinen ja työlleen omistautunut. Hän seuraa teknologian kehitystä ja soveltaa sitä monipuolisesti opetukseensa. Hänen vahvuutensa on teknologis-pedagoginen osaaminen sekä nopea uuden tiedon omaksuminen.Kollegana Jari on idearikas ja helposti lähestyttävä. Hän hahmottaa hyvin laajoja kokonaisuuksia sekä edistää sinnikkäästi teknologian opetuskäyttöön liittyviä kehitysideoita työyhteisössämme.

Pirkko Hyvönen on työtoverini koulutusteknologian aineopintojen (sivuaine/maisteriopinnot) puolelta sekä tutkimuksen parista. Alla olevassa viestissä Pirkko arvioi osaamistani:

From:    Pirkko Hyvönen
Sent:    27. toukokuuta 2013 13:07
To:    Jari Laru
Subject:    Re: Hei! Voitko auttaa pikkuisen portfolion kanssa?

Olen työskennellyt Jarin kollegana vuodesta 2007 lähtien ja seurannut läheltä hänen kehittymispolkuaan oppimisen
ja koulutusteknologian asiantuntijaksi.
Olen havainnut että Jari on  omistautunut työlleen niin opettajana, teknologina kuin tutkijanakin. Utelias ja
tiedonhaluinen mieli sekä taito omaksua uusia asioita nopeasti pitää hänet kehityksen kärjessä. Mielestäni Jari osaa
sopivalla tavalla korostaa oleellista epäoleellisesta, esimerkiksi juuri teknologian opetuskäytössä.

Pirkko Hyvönen
Tutkijatohtori, oppiminen ja koulutusteknologia

Venla Vuorjoki on yliopisto-opettaja, jonka vastuualueena ovat koulutusteknologian perusopinnot. Olen Venlan kanssa opettanut lukuvuosina 2011-2013 kursseja: 418019P Johdatus oppimiseen ja koulutusteknologiaan (JOKO), 418019P Introduction to Learning and Educational Technology (INTRO), 418021P Designing Technology-Enhanced Learning (TEL1) ja 418022P Educational Projects (PROJECT). Seuraavaksi Venlan arvio minusta työkaverina:

Aihe: RE: Hei! Voitko auttaa pikkuisen portfolion kanssa?

Päivämäärä:
 tiistai 21. toukokuuta 2013 12.25.04
*Lähettäjä:
*Venla Vuorjoki <POISTETTU@oulu.fi>
Vastaanottaja: Jari Laru <POISTETTU@oulu.fi>

Hei Jari,

Tässäpä sinulle palautetta ja kommentteja. Luonnollisestikin minun osaltani palaute koskee sinua opettajana, eikä niinkään tutkijana.

Jari Laru on innostunut ja innostava opettaja, joka elää ja hengittää koulutusteknologiaa. Jari tarjoaa opiskelijoilleen viihdyttävää, innostavaa ja vauhdikasta opetusta, joka parhaimmillaan sytyttää myös opiskelijoissa samanlaisen palon (koulutus)teknologiaa kohtaan.

Erityisenä vahvuutena Jarilla on spontaani esiintymistapa ja intohimoinen suhtautuminen erityisesti teknologiaa kohtaan. Nämä yhdistettynä ihmisläheisyyteen ja vahvaan teknologiaosaamiseen tekevät hänestä hyvän ja joustavan opettajan koulutusteknologian ja muiden vastaavien oppisisältöjen osalta.

Vauhti ja energia, jotka ovat Jarin ehdottomia vahvuuksia, voivat toisinaan kääntyä myös heikkouksiksi, mikäli opiskelijan tapa oppia kaipaisi rauhallisempaa, systemaattisempaa ja maltillisempaa lähestymistapaa. En kuitenkaan epäile yhtään, etteikö Jari osaisi myös nämä opiskelijat ottaa hyvin huomioon niin halutessaan.

Lisäksi Jari on idearikas ja avulias kollega, jolla löytyy mielipiteitä asiaan kuin asiaan, ja joka ei silti ota itseään ja asiantuntemustaan liian vakavasti. Toisinaan Jarin lennokas työskentelytapa vaatii kollegoilta kärsivällisyyttä ja ulkopuolista organisointia, mutta enimmäkseen hän tuo persoonallaan väriä, energiaa ja uusia ideoita työyhteisöön.

Päivi Tikkala on LEAF/Vuoroverkko -hankkeen projektipäällikkö. Päivin kanssa en varsinaisesti opeta tai tutki, sillä LEAF/Vuoroverkko on infrastruktuurin kehittämishanke.Alla päivin arvio minusta työkaverina:

Minulla on ollut ilo työskennellä Jari Larun kollegana Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa. Jari on kokenut ja työteliäs yliopisto-opettaja ja tutkija, jolla on erinomaiset kyvyt opetuksen strategisesta suunnittelusta aina toteuttamiseen asti. Jarin työskentelyä leimaa positiivinen ote ja hänen opintojaksototeutuksissaan korostuu oppimisen ilo ja monimuotoisuus. Jarilla on laaja ymmärrys teknologiatuetusta opetuksesta ja oppimisesta. Hän ymmärtää asioiden teoreettiset perusteet sekä niiden pedagogisen soveltamisen ja pystyy tarvittaessa jäsentämään hyvinkin monimutkaisia teknisiä kokonaisuuksia aina bittitasolle asti.

Jari on ollut kantavana voimana mukana tiedekunnan innovatiivisessa LeaForum-hankkeessa, jossa tuotteistetaan kasvatustieteellisen tutkimuksen teoreettinen ja menetelmällinen tutkimusosaaminen sekä rakennetaan vuorovaikutuslaboratorio. Jarin asiantuntijuutta on tarvittu hankkeen valmistelussa sekä infrastruktuurin ja hankintojen suunnittelussa. Jarin tiedot ja taidot ovat todellinen vahvuus erityisesti organisaatiolle, joka arvostaa monitieteisyyttä, opetuksen kehittämistä sekä alueellista ja kansainvälistä verkostoitumista. (Päivi Tikkala, projektipäällikkö, Vuoroverkko (LEAF) -hanke. Lausunto myös LinkedIN palvelussa: http://fi.linkedin.com/in/jarilaru)

Vesa-Matti Sarenius on matematiikan didaktiikan yliopisto-opettaja, luokanopettajakoulutusten harjoittelukoordinaattori. Vesa-Matin kanssa emme ole opettaneet vielä yhdessä, mutta ensi lukukaudella vedämme yhdessä vapaa-valintaisen matematiikan oppimateriaalien tuottamiseen liittyvän kurssin sekä aloitamme kandiryhmän “malu-aineet ja tvt:n käyttö opetuksessa ja oppimisessa”. Seuraavassa Vesa-Matin luonnehdintoja minusta:

Aihe: Re: Pystytkö antamaan lausunnon opetusportfoliota
Päivämäärä: keskiviikko 22. toukokuuta 2013 12.39.47
Lähettäjä:  Vesa-­‐Matti Sarenius <POISTETTU@oulu.fi>
Vastaanottaja: Jari Laru <POISTETTU@oulu.fi>
Re: Pystytkö antamaan “lausunnon” opetusportfoliota varten 

Tämmöstä?

Minulla on ollut ilo työskennellä Jarin kanssa usean vuoden ajan. Käytännön työskentelyä enemmän olemme keskustelleet opetuksen kehittämisestä, erityisesti tietenkin tieto-­‐ ja viestintätekniikan opetuskäytön osalta.

Jari ei pelkää kokeilla opetuksessaan uusia asioita ja hänen opetuksensa onkin samalla jatkuvaa opetuksen kehittämistä. Silloin kun puhutaan teknologian opetuskäytöstä, tällainen on välttämätöntä. Täytyy olla opettajia, jotka eivät vain käytä teknologiaa opetuksessaan tai vain opeta sen käyttöä vaan myös luovat uusia, ennen kokeilemattomia tapoja käyttää sitä. Opettajankoulutuksen tehtävä on nimenomaan olla luomassa uusia pedagogisia malleja opettamiseen, ei toistaa vanhoja malleja, ja tässä työssä Jarilla on ollut tiedekunnassamme ensiarvoisen tärkeä rooli.

Jari on mielellään aina auttamassa kollegoitaan erityisesti tietotekniikan opetuskäytössä opettajankoulutuksessa. Hänen tietojaan pystyisivät hyödyntämään tämänhetkistä useammatkin opettajat. Jarilla on taito antaa ammattimaisia neuvoja niin, että opettajien kynnys käyttää erilaisia välineitä on matala. Hän on myös erittäin innostunut lähtemään mukaan erilaisiin opetuskokeiluihin ja opettajankoulutusta kehittäviin projekteihin.

Pidän Jarin merkitystä tiedekunnan tutkimus-­‐ ja opetusinfran kehittämisessä keskeisenä. Molempien infrastruktuurien kehittäminen vaatii vahvaa tutkimustaustaa ja vahvaa kiinnostusta asiasta. Jarin panos tässä kehittämistyössä on nimenomaan siinä, että hän kykenee tutkimustaustansa vuoksi näkemään muutaman askeleen edelle ja suunnittelemaan tulevaisuuden opettajien tarpeita palvelevaa infrastruktuuria opettajankoulutuksen käyttöön.

On vaikeaa löytää toista ihmistä, jossa yhdistyy lapsenkaltainen innostus kaikkeen uuteen teknologiaan ja tutkijankaltainen näkemys sen hyödyntämiseen.

Vesa-­‐Matti Sarenius

Heikki Kontturi on ubiko-hankkeen projektipäällikkö ja tvt-vastaava Oulun normaalikoulun perusasteella. Heikki arvioi seuraavassa viestilainauksessa Oulun normaalikoulun ja minun yhteistyösuhteita:

From:    Heikki Kontturi <heikki.kontturi@oulu.fi>
Sent:    22. toukokuuta 2013 9:03
To:    Jari Laru
Subject:    VS: Heips! Saisinko sinulta eli pienen kuvauksen portfoliooni..

Toimin Oulun normaalikoulun perusasteella TVT-vastaavana ja UBIKO-hankkeen projektipäällikkönä. Jari Laru
on toiminut yhteistyökumppaninamme sekä pedagogisten käytänteiden kehittämisessä että laitehankintojen
suunnittelussa. Hänen tekninen asiantuntemuksensa sekä tutkimukseen perustuva pedagoginen osaamisensa
ovat olleet merkittävä apu koulumme kehittämisessä. Hän on toiminut myös asiantuntijana koulumme
vanhempainilloissa.
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö elää tällä hetkellä murroskautta mobiiliteknologian käytön kasvaessa
kouluissa räjähdysmäisesti. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna pidän  Jari Larua kansainvälisestikin arvioiden
erittäin arvokkaana voimavarana Oululaisen opettajankoulutuksen kehittämiselle.

Oulussa 22. toukokuuta 2013

Heikki Kontturi, Lehtori/Projektipäällikkö
Oulun normaalikoulun perusaste

Oppimateriaalin tuottaminen ja hyödyntäminen

Hyödynnän opetuksen suunnittelussa, oppimateriaalin tuottamisessa ja valmiiden materiaalien etsimisessä väitöskirjatyössäni syntynyttä osaamista. Väitöskirjani osoitti että emme automaattisesti osaa hyödyntää uusinta teknologiaa ja pedagogisia menetelmiä opiskelumme tukena. Päinvastoin, käyttäminen vaatii paljon päämäärätietoista ponnistelua. Henkilökohtaiset tekijät, kuten aiemmat kokemukset, opiskelutaidot, mutta myös tilannesidonnaiset tekijät kuten opetusmenetelmät vaikuttavat opiskelijoiden kykyyn hyödyntää uutta teknologiaa opiskelussa. Kognitiivisten työkalujen tehokas hyödyntäminen vaatiikin välinehallinnan opettelun ohella täydellisen keskittymisen itse tehtävään ja riittävän pedagogisen vaiheistuksen muine tukirakenteineen.

Kehittämäni “oppimateriaali” koostuukin useimmiten kurssiwikin, luentojen, blogiartikkeleiden ym. muodostamasta kokonaisuudesta, josta rakennetaan oppimisympäristö pedagogisen vaiheistamisen avulla.

Taito tuottaa opetuksen kannalta merkittävää oppimateriaalia

Pyrin kehittämään oppimateriaaleja koko ajan. Hyödynnän hyvin monipuolisesti saatavilla olevaa välineistöä, ovat ne sitten verkkosovelluksia tai esim. mobiililaitteita. Esim. luentomateriaalit suunnittelen siten, että pystyn tarvittaessa yhdistämään luentodioihini luennoitsijan sekä yleisön äänen. Tähän tarkoitukseen käytän joko Slideshare -palvelun slidecast-palvelua tai Ouliun yliopiston Adobe Connect -järjestelmää.

Ohjenuorani oppimateriaaleja laatiessani on se, että niiden tulee olla perustua tutkimukseen ja niiden tulee ottaa kantaa tieto- ja viestintätekniikan ajankohtaisiin ilmiöihin. Olen hyvin tinkimätön verkkomateriaalien -ja oppimisympäristöjen suunnittelija, sillä kursseillani sekä minä että opiskelijat käyttävät niin blogeja, wikejä kuin muitakin nykyaikaisia verkkopohjaisia välineitä opetuksen ja opiskelun tukena (katso taulukko alla).

Suunnittelen kurssiympäristöt ja oppimateriaalit siten, että opiskelijat tuottavat itsekin oppimateriaaleja reflektoidessaan oppimaansa tai tehdessään erilaisia yhteisöllisiä projekteja.

Perusvälineinä hyödynnän Oulun yliopiston Confluence wikiä (kurssiympäristö, ryhmätyöväline) sekä vapaasti käytettävissä olevaa Slideshare.net -materiaalinjakoyhteisöä. Olen jakanut kaiken tekemäni sisällön edelleen käytettäväksi ja muokattavaksi Creative Commons -lisenssillä.

Taito ja tavat hyödyntää erilaisia oppimateriaaleja sekä tutkimustietoa omassa opetuksessani

Hyödynnän oman opetukseni suunnittelussa sekä uusinta tutkimustietoa teknologiatuetusta opetuksesta ja oppimisesta että  opettajayhteisön ja muiden kollegoiden kokemusta.

Olen saanut monipuolisen teoreettisen ja menetelmällisen koulutuksen valtakunnallisessa oppimisympäristöjen monitieteisessä tutkijakoulussa (OPMON). Oma väitöskirjani käsitteli opiskelun tukemista yhteisöllisten skriptien ja mobiililaitteiden avulla. Toisinsanoen, olen väitöskirjassani suunnitellut erilaisia opetus-, oppimis- ja vuorovaikutustilanteita ja tätä osaamispääomaa olen voinut hyödyntää suunnitellessani tiedekunnan tieto- ja viestintätekniikan opetusta. Olen edelleen aktiivisesti mukana teknologiatuetun oppimisen ja opettamisen keskeisimmissä tutkimusyhteisöissä, kuten The International Society of the Learning Sciences (ISLS) tai European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI).

Opettajayhteisöjen ja muiden asiantuntijaverkostojen osaamista ja oppimateriaaleja hyödynnän luontevasti toimimalla aktiivisesti erilaisissa opettajayhteisöissä. Eräs merkittävimmistä yhteisöistä on Facebookissa toimiva Tieto-ja viestintätekniikka opetuksessa/ICT in Education -ryhmä, jossa on 3563 tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytöstä kiinnostunutta jäsentä. Hyödynnän mahdollisuuksien mukaan toisten opettajien ja tutkijoiden laatimia materiaaleja, jotka on julkaistu Creative Commons -lisensseillä edelleen käytettäviksi ja muokattaviksi.

Kurssin nimiMateriaaliKieliOsoite
410014Y Tieto- ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä (2012-2013)LuentomateriaalitSuomihttps://wiki.oulu.fi/display/ktktvt/Luennothttp://www.slideshare.net/larux
 KurssiwikiSuomihttps://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=28086726
 Opiskelijoiden blogitSuomihttps://wiki.oulu.fi/display/ktktvt/Blogit
 Opiskelijoiden wikisivutSuomihttps://wiki.oulu.fi/display/ktktvt/Opiskelijaryhmien+wikisivut
410017Y Multimedia oppimisprojektinaLuentomateriaalitSuomihttps://wiki.oulu.fi/display/ktktvt/Kurssin+luennot+ja+materiaalithttp://www.slideshare.net/larux
 KurssiwikiSuomihttps://wiki.oulu.fi/display/ktktvt/410017Y+Multimedia+oppimisprojektina
 Opiskelijoiden blogitSuomihttps://wiki.oulu.fi/display/ktktvt/Blogit
 Opiskelijoiden wikitSuomihttps://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=29067642
405021Y Tietotyö pedagogisena haasteenaLuentomateriaalitSuomihttps://wiki.oulu.fi/display/ktktvt/Materiaalithttp://www.slideshare.net/larux
 KurssiwikiSuomihttps://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=26675925
 Opiskelijoiden wikitSuomihttps://wiki.oulu.fi/display/ktktvt/Ryhmien+wikiartikkelit
050091A Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja opiskelussa (aineenopettajat)LuentomateriaalitSuomihttps://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=29800310#050091AKurssinrakennejateht%C3%A4v%C3%A4t-Luennot[http://www.slideshare.net/larux
]
 KurssiwikiSuomihttps://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=29068623
 Edmodo kurssiympäristö (suljettu ryhmä)Suomihttp://www.edmodo.com/public/aineenopettajien%20tvt-koulutus/group_id/5258208
 Facebook ryhmä (suljettu)Suomihttps://www.facebook.com/groups/tvtaineope/

pedagoginen koulutus

Tutkinnot

KT, Kasvatustieteiden tohtori

 • Valmistumispäivä 20.11.2012
 • Pääaine: kasvatustiede
 • Laaja sivuaine: koulutusteknologia, cum laude
 • Väitöskirjan aihe: ”Scaffolding learning activities with collaborative scripts and mobile devices” (opiskelun tukeminen mobiililaitteiden ja yhteisöllisten skriptien avulla)

KM, Kasvatustieteen maisteri, teknologiapainotteinen luokanopettaja

 • Valmistumispäivä: 13.5.2003
 • Pääaine: kasvatustiede
 • Opettajankelpoisuus: Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (Oulu)
 • Sivuaine I: koulutusteknologia, aprobatur
 • Sivuaine II: tietojenkäsittelytiede, aprobatur
 • Pro gradu –tutkielman aihe: Langattomat päätelaitteet hajautetun asiantuntijuuden ja yhteisöllisen tiedonrakentelun tukena

Tutkijakoulut

 • Oppimisympäristöjen monitieteinen tutkijakoulu
 • Virtual Doctoral School, EU FP6 IST Kaleidoscope Network of Excellence

tutkijakoulutuksen yhteydessä saatu pedagoginen koulutus

Kurssin nimiVuosiJärjestäjäAihe
Uudet teknologiat ja oppimisympäristöjen kehittäminen (seminaari), Helsinki2005MediaLab, Taideteollinen korkeakouluTeknologiset oppimisympäristöt ja niiden suunnittelu
SCIL Summer Institute on Designing Learning Spaces, Stanford, USA2005SCIL, Stanford University, USAOppimisympäristöjen suunnittelu (sis. luokkahuoneet)
CSCL SIG: State of the art of technology enhanced learning, Hailuoto2005Kaleidoscope (6th framework EU) Virtual Doctoral School & CSCL SIGTeknologiatuettu oppiminen
CSCL SIG: Context-aware learning – workshop, Oulu2006Kaleidoscope (6th framework EU) CSCL SIGKontekstitietoiset oppimissovellukset
Mobile support for integrated learning, Grenoble, Ranska2006Kaleidoscope (6th framework EU) MOSIL JEIRPMobiilioppiminen
Mobile learning SIG: Workshop, Birmingham, Iso-Britannia2007Kaleidoscope (6th framework EU) Mobile Learning SIGMobiilioppiminen
Beyond Mobile Learning Workshop, Villars, Sveitsi2007Kaleidoscope (6th framework EU) Mobile Learning SIGMobiilioppiminen  
Design Challenges for Future Learning, Lausanne, Sveitsi2007Kaleidoscope (6th framework EU) Virtual Doctoral School & Mobile learning SIGOppimisen ja vuorovaikutuksen suunnittelu, mobiilioppiminen
Perspectives on Learning, Göteborg, Ruotsi2007Pohjoismainen tutkijakouluyhteistyöOppimisteoriat
ICO International Winter School (28.1.-1.2.08)  Rantasipi, Laajavuori, Jyväskylä.2008ICO (Hollanti) ja KASVA (Suomi)Oppimisteoriat ja analyysimenetelmät

yliopistopedagoginen aktiivisuus ja opetuksen kehittäminen

Opettajankoulutuksen perusidea on tutkimuspainotteisuus, joka tarkoittaa sitä, että kaikki
kurssit kytketään jollakin tavalla tutkimukseen, mutta erityisesti on huomattava, että
tutkimuksellisuus ulottuu myös harjoitteluun.

 • Olen opetustyöni ohella pyrkinyt edistämään tieto- ja viestintätekniikan käyttöä tiedekunnassamme sekä laatimalla oman työn ohessa AV-välineistön hankintaesityksen että olemalla käytettävissä jos muilla opettajilla on kysyttävää sovellusten ja välineiden käytöstä osana opetusta ja oppimista.
 • Olen esitellyt tiedekuntamme tvt-haasteita henkilöstöpäivänä syksyllä 2012 ja sain runsaasti positiivista palautetta työyhteisömme jäseniltä.
 • Olen Kasvatustieteiden tiedekunnan tvt-strategiatyöryhmän jäsen
 • Kytken opettamani opintojaksot tiedekunnassa tehtäviin tutkimusprojekteihin aina jos se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Perustan opetukseni kehittämisen itse tekemääni ja tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen.

Kansainvälistyminen, kansainväliset yhteydet

Tutkimusvierailut

 • SCIL Summer Institute 2006 on Designing Learning Spaces. Jul. 19-21, 2006. Stanford University,CA, United States
 • CRAFT Laboratory, Polytechnic University of Lausanne (EPFL). Switzerland, October 2005

Kansainväliset verkostot

 • NAPLES: Network of Academic Programs in the Learning Sciences. International Society of the Learning Sciences (2012-)
 • EU FP6 IST NoE (Network of Excellence) Kaleidoscope
  • Member of CSCL SIG
  • Member of MOBILearn SIG
 • NORDFORSK: LEAF – Learning Ecosystems and Activities of the Future
 • EARLI: European Association for Research on Learning and Instruction
 • ISLS: The International Society of the Learning Sciences

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Suomalainen opettajayhteisö ei seuraa tieteellisiä julkaisuja, kuten me yliopistolla työskentelevät. Maassamme on hyvin runsaasti ESR/EAKR/OPH -rahoituksen turvin käynnistettyjä kehittämishankkeita ja niiden suojissa syntyneitä blogeja, materiaalipankkeja ja muita sivustoja. Eri hankkeista ja muista toimenpiteistä tiedotetaan lähinnä sosiaalisen median kanavia pitkin muille opettajille. Olen tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa -ryhmä (Facebook, n. 4000 jäsentä) jäsen jo usean vuoden ajan ja tuonut käytävään keskusteluun yliopistollista näkökulmaa. Julkaisin myös oman väitöskirjani videotallenteen ja osajulkaisujen käsikirjoituskappaleet em. ryhmässä, jossa ne herättivät ansaittua mielenkiintoa.

Olen myös luennoinut oman asiantuntemukseni alueelta virtuaalisissa (webinaari) tai tavallisissa tapahtumissa. Alla olevassa taulukossa on muutama esimerkkiluento.

AjankohtaAiheTilaajaDiatVideotallenne
13.2.2013TVT-Koulun johtamisen välineenä luento: ”mobiilioppiminen” – mitä se teknologia tahtooTOPIK – täydentävien opintojen keskus, Oulun yliopistohttp://tinyurl.com/oyno56dhttp://connectpro.oulu.fi/p65911990
21.2.2013Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa – uudet teknologiat isännän vai rengin roolissa?EKO – Etäopetuksen koordinointihanke, Turkuhttp://tinyurl.com/pc37kefhttp://opetus.adobeconnect.com/p224ht2vbfx/
17.4.2012Mobiililaitteiden mahdollisuudet oppimisen tukenaOK-opintokeskushttp://tinyurl.com/p8gdqfphttp://www.youtube.com/watch?v=xTpiDVWSguc

Jaan kaiken tekemäni materiaalin ellei toisin sovita sosiaalisen median palveluissa. Yllä olevat luennot herättivät varsin paljon keskustelua sekä Facebookissa että yksittäisten opettajien blogeissa. Alla esimerkki Anne Rongaksen blogista:

Perkasin tänään viikolla kasautunutta sähköpostisumaa. SlideShare, tuo mainio diaesitysten (ja pdf) jakelupalvelu, lähettää mukavasti harvakseltaan viestin sisällöistä, joita suosittelee minulle. Viesti on nopea silmäillä. Tämän viikon suosituksista tarttui heti silmään Jari Larun esitys “Mobiilioppiminen” – mitä se teknologia tahtoo? Tekijän tunnistin heti luotettavaksi ja kiinnostavaksi. Otsikointi houkutteli, varsinkin mobiilioppimisen laittaminen hipsujen sisään – ihan kuin itsekin tykkäisin laitella, jos hipsuttelu ei muuten olisi kieliopillisesti tuomittavaa.

Kurkistin diasarjaa. Mielenkiinto kohisi. Osa dioista ei auennut katsomalla, kaipasin selityksiä. Onneksi siirsin näyttöä vähän allemmas ja huomasin, että taustatiedoissa oli linkki luentotallenteeseen. 45 minuuttia täyttä asiaa, huippuluento, jossa on mukana vankkaa asiatietoa, kiinnitys tutkimuksiin sekä käytäntöön, näkemyksellisyyttä ja asioiden suhteuttamista sekä kullan arvoisia vinkkejä siitä, miten olisi hyvä toimia. (http://opeblogi.blogspot.fi/2013/02/oppimisharpakkeet-ja-kyky-nahda.html)

MUOKKAA TÄSTÄKIN! http://teromakotero.blogspot.com/2012/04/koulutus-taskussa-on-taskukoulu.html

Palkinnot, apurahat ja muut huomionosoitukset

 • 2005 Suomen kulttuurirahasto, Urpo ja Maija-Liisa Harvan rahastosta. 16400 eur (yksivuotinen apuraha)
 • 2009 Oulun yliopiston matka-apuraha, EARLI 2009 konferenssi, 1500 eur (matka-apuraha)
 • 2010 Suomen kulttuurirahasto, Xerox Oy:n rahastosta. 21000 eur (yksivuotinen apuraha)

Luottamustoimet, työryhmien ja toimikuntien jäsenyys

2013

 • Kasvatustieteiden tiedekunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiatyöryhmä, jäsen
 • Kasvatustieteiden tiedekunnan tilastrategiatyöryhmä, jäsen
 • LEAF tilatyöryhmä, käyttäjän edustaja
 • Vuoroverkko EAKR-hanke, ohjausryhmän jäsen

2012 ja aiemmat (olennaiset tiedeyhteisöön liittyvät luottamustoimet)

 • Järjestelytoimikunnan jäsen: “multiple technologies and toolf for supporting CSCL – a step further” Workshop, 21-23.10.2005. Oulu
 • Kutsuttu erityisasiantuntija strategiatyössä: Mobiiliteknologian käyttö ja  palvelut yliopistoissa 2003-2006, Mobiiliteknologioiden määrittely Suomen  virtuaaliyliopiston palveluihin (Suomen virtuaaliyliopisto)
 • Tiedekuntaneuvoston, yksikköneuvoston ym. jäsenyyksiä useina eri vuosina vuosituhannen vaihteessa.
 • Oulun yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen jäsen 2000

Muu opetustyöhön liittyvä toiminta

Päivittäisen opetustyöni ohella työskentelen LEAF (Vuoroverkko) -hankkeen edistämiseksi. Olen osallistunut mahdollisuuksien mukaan vuoroverkko-hankkeen viikkopalavereihin ja keskustelen päivittäin laboratoriomestari Juha Heimovirran kanssa opetusteknologiaan liittyvistä kysymyksistä. Vuoroverkko/LEAF  on laajempi hankekokonaisuus, joka valmistuessaan parantaa merkittävästi tiedekunnan tutkimusinfrastuktuuria.

LEAF on valmistuessaan myös yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tutkimusta tukeva opetustila, jonne hankitaan myös hyvin modernia opetusta ja oppimista tukevaa teknologiaa. Tutkimusinfrastruktuurin kehittämisen ohella olen ollut mukana parantamassa tiedekunnan opetustilojen varustelua, sillä syksyllä 2012 valmistelin oman työni ohessa esityksen tiedekunnan omien opetustilojen A/V-varustelun parantamiseksi.

Visiot ja omat kehityssuunnitelmat

Tieto- ja viestintätekniikan osuus opetuksen ja oppimisen apuvälineenä ei tule vähenemään lähivuosina, päinvastoin. Oulun seudun ja koko maamme talouden kehityssuunta kuitenkin on johtamassa kunnat taloudellisten haasteiden äärelle, näen lähitulevaisuuden isona haasteena edullisten tai ilmaisten, mutta pedagogisesti pätevien teknologiaratkaisujen löytämisen. Pystyn tarkastelemaan opetusta- ja oppimista tukevia välineitä merkkiriippumattomasti hyödyntäen niin avoimen lähdekoodin kuin kaupallisten yritystenkin tarjonnan. Opetuksen ja oppimisen tukeminen on kuitenkin haasteellista, sillä se vaatii huomion kiinnittämistä oppimisprosessien ymmärtämiseen ja tukemiseen, jotta pystymme hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti kulloinkin käytössä olevia laitteita ja sovelluksia ovat ne sitten ilmaisia tai kaupallisia.

Tutkijakoulutuksen saaneena ja mobiilioppimisesta väitelleenä haluan säilyttää edelleen yhteyden tutkimukseen ja tutkijoihin, jotta pystyn integroimaan opetukseeni uusimpia teknologiatuetun oppimisen menetelmällisiä ja teoreetitisia sisältöjä. Keväällä 2013 alistin luokanopettajien “multimedia oppimisprojektina” Prospects -tutkimushankkeen tutkimuskohteeksi. Opiskelijat käyttivät VCRI-työkalua opiskelun tukena ja suunnittelivat tapauksia, joissa he kytkivät harjoituksien käsiteltyjä sovelluksia ja teemoja koulukontekstiin. Suurin osa opiskelijoista oli hyvin tyytyväisiä tapaustyöskentelyyn ja aionkin ottaa sen osaksi opetustani myös tulevilla kursseilla.

Verified by MonsterInsights